Quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế TNCN năm 2021

Các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thì cần thực hiện đăng ký thuế TNCN lần đầu theo quy định. Dưới đây là những lưu ý về hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế TNCN mà người lao động và kế toán các doanh nghiệp cần nắm được

1. Lưu ý đối với cá nhân nộp thuế TNCN thông qua cơ quan chi trả thu nhập và có ủy quyền cho cơ quan chi trả

Người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập:

Trường hợp nộp thuế TNCN tại nhiều cơ quan chi trả thu nhập trong cùng kỳ nộp thuế, cá nhân ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế

Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Cá nhân chuẩn bị văn bản ủy quyền và các giấy tờ tùy thân (bản sao thẻ CCCD và giấy CMND đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam, bản sao hộ chiếu còn có hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài)
+ Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập

2. Lưu ý về hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế TNCN đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Trường hợp cá nhân nộp thuế TNCN không qua các cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế, cụ thể như sau:

Tại cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, đại sứ quan, lãnh sứ quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT
+ Bản sao giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam, bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài

Tại cục thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thuế được quy định tại mục 1 đồng thời bổ sung bản sao văn bản bổ nhiệm của tổ chức sử dụng lao động trong trường hợp cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài

Tại chi cục Thuế nơi cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với cá nhân đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế
Trường hợp cá nhân có nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có hoạt động chuyển nhượng bất động sản hoặc phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu phát sinh không thường xuyên: Lệ phí trước bạ, chuyển nhượng vốn và các khoản thu phát sinh không thường xuyên khác mà chưa có mã số thuế.

+ Hồ sơ đăng ký thuế TNCN lần đầu là hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế
+ Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa có bản sao các giấy tờ còn hiệu lực của cá nhân (bao gồm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh thư nhân dân là người có quốc tịch Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact