Mô tả công việc của kế toán thuế

Mỗi công việc đều có những đặc thù riêng, nhiệm vụ riêng. Vì vậy công việc của kế toán thuế cũng có những đặc thù đặc trưng riêng. Vậy công việc của kế toán thuế là gì?

 

1. Trách nhiệm công việc

 • Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.
 • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cở
 • Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hơpk thuế GTGT  đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty
 • Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán
 • Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất ( nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở).
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào ( sử dụng đèn cực tím) đánh số thứ tự để dễ tuy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan
 • Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toán công ty
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
 • Kiểm tra đối chiếu bien bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh
 • Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện
 • Lập kế hoạch thuế giá trị giá tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách
 • Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật
 • Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn ( mở sổ giao và ký nhận)
 • Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở
 • Hàng tháng, quýn năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ
 • Cập nhật và lập giấu báo công nợ các đơn vị cơ sở

2. Quyền hạn kế toán thuế

 • Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo qui định của Luật thuế hiện hành
 • Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán
 • Hướng dẫn KYCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo quy định
 • Các  công việc khác có liên quan đến thuế

3. Mối liên hệ công tác

 • Trực thuộc Phòng Kế toán - Tài Vụ Công ty: nhân sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng.
 • KHi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc KTT
 • Quan hệ với các đpn vị nội bộ thuộc Công ty trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm hoàn thành tôt công tác
 • Nhận hoặc trao đổi thông tin với kế toán cơ sở nội bộ