Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào

Trước kia, các sản phẩm hàng hóa chịu thuế qua nhiều khâu thì mức chịu thuế càng cao việc trùng lặp đối với các khoản thu ở giai đoạn trước cũng xảy ra. Vì thế không ít công ty đã phải trả thuế với giá ngất ngưởng có khi làm ăn thua lỗ vì thuế. Hiểu được điều đó,thuế giá trị gia tăng ra đời, các sản phẩm chịu thuế chỉ phải đóng phần giá trị tăng thêm của các sản phẩm ở từng khâu sản xuất, lưu thông mà không thu thuế đối với toàn bộ doanh thu phát sinh.

1. Các chứng từ sử dụng

Các cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi  bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ phải sử dụng các loại hoá đơn chứng từ sau:

 • Hoá đơn giá trị gia tăng Mẫu số: 01/GTGT - 3LL
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số: 01/GTGT
 • Bảng kế Mẫu số 02A/GTGT, 02B/GTGT, 02C/GTGT
 • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số:03/GTGT
 • Sổ theo dõi thuế giá trị giá tăng
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (phần II & III B02-DN)
 • Bảng quyết toán thuế giá trị gia tăng Mẫu số: 11/GTGT

2. Nguyên tắc xác định thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

 • Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ.
 • Đối với vật tư, hàng hoá, tài sản cố định mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ.
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp hoặc dùng vào hoạt động sự nghiệp, chương trình dự án, hoặc dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi mà được trang trải bằng các nguồn kinh phí khác, thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào  không được khấu trừ và không hạch toán vào tài khoản 133. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị của vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ mua vào.
 • Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào lớn hơn số thuế giá trị gia tăng đầu ra thì chỉ khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra của tháng đó, số thuế giá trị gia tăng đầu vào còn lại được khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau hoặc được xét hoàn thuế theo chế độ quy định.
 • Trường hợp cơ sở mua vật tư, hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ hoặc có hoá đơn, chứng từ nhưng không phải là hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn giá trị gia tăng nhưng không ghi số thuế
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng (Hoá đơn đặc thù) thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế để xác định giá không có thuế giá trị gia tăng và thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

3. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ - TK 133

Để hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào kế toán sử dụng Tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ.  Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, không áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp và cơ sở kinh doanh không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

Bên Nợ: Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Bên Có:

 • Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ
 • Kết chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ
 • Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được hoàn lại
 • Số thuế giá trị gia tăng của hàng mua trả lại

Số dư bên Nợ: Số thuế giá trị gia tăng đầu vào còn được khấu trừ, số thuế giá trị gia tăng được hoàn  lại nhưng chưa được hoàn lại

Tài khoản 133 có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1331-  Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ.

- Tài khoản 1332 -  Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của tài sản cố định.

Tài khoản 1331 dùng để phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.

Tài khoản 1332 dùng để phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.