Kế toán chi phí bán hàng

Trong nền kinh tế hiện này, Các doanh nghiệp không những chịu tác động của quy luật giá trị mà còn chịu tác động của quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh. Bất kì doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận được tối đa. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán chi phí bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguyên tắc kế toán

 • Chi phí nhân viên bán hàng: là các khoản phải trả nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản hàng hoá và các khoản tiền công bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế và các khoản phụ cấp khác.
 • Chi phí vật liệu bao bì: là giá trị bằng tiền của các loại bao bì,  vật đóng gói dùng cho việc bảo quản và bán hàng hoa như chi phí vật bao gói, chi phí sửa cữa tài sản cố định ở bộ phận bán hàng.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định : là biểu hiện bằng tiền của phần hao mòn  tài sản cố định, kể cả tài sản hữu hình và tài sản cố định vô hình  trong quá trình bảo quản hàng hoá và quá trình bán hàng hoá như khấu hao của nhà kho, cửa hàng, các phương tiện bốc xếp, phương tiện tính toán kiểm nghiệm...
 • Chi phí dụng cụ đồ dùng: : là giá trị bằng tiền của các công cụ dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho quá  trình chuẩn bị bán hàng và quá trình và quá trình bán hàng như phương tiện tính toán, dụng cụ đo lường, các phương tiện làm việc ở khâu bán hàng.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài : là số tiền dùng để trả cho các đơn vị và cá nhân bên ngoài do cung cấp các dịch vụ, lao vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình bán hàng như tiền thuê kho, vận chuyển, tiền sửa chữa tài sản cố định thuê ngoài, tiền hoa hồng cho các đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác...
 • Chi phí bằng tiền khác : là những khoản chi phí chưa ghi vào các khoản đã trình bày ở trên như chi phí quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, bảo hành sản phẩm, chi tiếp khách ở bộ phận bán hàng.
 • Ngoài ra khoản chi cho bán hàng đã nêu trên, doanh nghiệp còn phải ghi vào chi phí bán hàng khoản chi phí liên quan tới việc tiếp nhận lại số hàng bị từ chối sau khi bán.

Tài khoản sử dụng

Tài khoản - 641 " Chi phí bán hàng" dùng để phản ánh các cơ phát sinh trong quá trình bán hàng, thành phẩm. TK 641 không có số dư cuối kỳ được mở chi tiết theo các yếu tố chi phí sau:

 • TK6411: Chi phí nhân viên.
 • TK6412: Chi phí vật liệu bao bì.
 • TK6413 : Chi phí dụng cụ, đồ dùng.
 • TK 6414 : Chi phí khấu hao tài sản cố đình.
 • TK 6415 : Chi phí bảo hành.
 • TK 6415 : Chi phí dịch vụ mua ngoài.
 • TK 6418 : Chi phí bằng tiền khác.