Phần mềm kế toán doanh nghiệp thương mại

Phần mềm kế toán doanh nghiệp thương mại

Giá sản phẩm (Cơ bản): 5.000.000 VNĐ

Lấy mã mới
 • Quản lý và hạch toán các loại sổ sách kế toán, các bộ danh mục, khai báo các chỉ tiêu quản lý
 • Hệ thống tài khoản theo dõi được chi tiết theo nhiền danh mục khác nhau ( khách hàng, ngân hàng, vụ việc, hợp đồng, khoản mục phí, trưởng công trình, … )
 • Lập các phiếu kế toán
 • Phân bổ, kết chuyển tự động chi phí ( phân bổ chi phí theo nhiều tiêu chí, nhiều loại danh mục khác nhau)
 • Lập các phiếu thu, chi, ngân hàng, tiền mặt,…
 • Quản lý vốn bằng tiền, công nợ đa tiền tệ
 • Quản lý công nợ phải thu
 • Quản lý công nợ phải trả
 • Quản lý hợp đồng, vụ việc, hạng mục, màu sắc,… (không giới hạn và nội dung theo dõi)
 • Kế toán thuế
 • Quản lý vay khế ước và tính lãi xuất vay ngân hàng
 • Lập báo cáo kế toán, tài chính
 • Lập báo cáo theo các hình thức nhật ký chung, nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ
 • Lập báo cáo quản trị
 • Lập các báo cáo thuế và tích hợp với phần mềm HTKK do tổng cục thuế phát hành
 • Cho phép quản trị có thể tự động khai báo các bút toán thường xuyên